Ako sa stať členom AKB

Ak Ťa zaujali naše akcie alebo naša činnosť, ponúkame ti možnosť stať sa členom nášho astronomického klubu.

Na základe uznesenia výkonného výboru Astronomického klubu Bratislava je schválený členský príspevok vo výške 5 eur ročne. Tieto peniaze sú použité na plynulú existenciu klubu ako napríklad na vedenie bankového účtu, poštovné, organizačné veci spojené s organizovaním akcií a podobne.

Na oplátku našim členom ponúkame:

 • Nižšie ceny akcií ako sú pre bežných účastníkov,
 • Možnosť účasti na neverejných akciách, prípadne nami organizovaných sústredeniach,
 • Bezplatne vypožičiavanie kníh z klubovej knižnice,
 • Po splnení podmienok stanovených výkonným výborom možnosť bezplatného zapožičania materiálu klubu,
 • Zľavu na nákup ďalekohľadov prostredníctvom klubu
 • Mailovú adresu [email protected] s automatickým preposielaním
 • Možnosť využívať prostriedky interného grantového kola na účasť na akejkoľvek astronomickej akcii na Slovensku

 

Všetci záujemci o členstvo v klube musia súhlasiť s poslaním našej organizácie. V prípade viditeľného nezáujmu o činnosť v astronomickom klube môžu byť členovia z klubu vylúčení.

Predtým, ako sa zaregistruješ za člena klubu, prečítaj si prosím Stanovy organizácie.

Postup schvaľovania členstva:

 1. Zaslanie žiadosti o členstvo prostredníctvom nižšie uvedeného formuláru
 2. Žiadosť je prerokovaná na najbližšom stretnutí výkonného výboru ohľadne prijímania nových členov (približne raz štvrťročne)
 3. Výkonný výbor rozhodne o prijatí / neprijatí záujemcu za člena klubu
 4. Nový člen zašle fotografiu v digitálnej forme na mailovú adresu udanú v rozhodnutí o prijatí za člena a členský príspevok na účet klubu
 5. Člen obdrží členský preukaz a tým sa stáva riadnym členom klubu. Záujemci o členstvo v klube do 15 rokov sa po schválení stávajú čakateľmi na členstvo s obmedzenými právami až do dovŕšenia 15 rokov.


Registračný formulár:
1. Meno:
2. Priezvisko:
3. Adresa trvalého pobytu:
4. Dátum narodenia:
5. Vek:
6. Vzdelanie:
7.Občianstvo:
8. Mail:
9. Telefón:
10. Mobil:
11. Názov školy (ak študuješ):
12. Adresa školy (ak študuješ):
13. Trieda (ak študuješ):
14. Jazyk + stupeň znalosti:


V prípade otázok nás môžete kontaktovať pomocou mailu priamo v tejto časti stránky: o AKB.