Doterajšia činnosť klubu

Prehľad činnosti a cieľov združenia

Činnosť občianskeho združenia je v súlade s jeho cieľmi a stanovami rozdelená do týchto kategórií:
1. všeobecná popularizácia astronómie - mimoškolské vzdelávanie
2. správa portálu vesmir.sk
3. astronomický korešpondenčný seminár
4. celoslovenské sústredenia
5. vlastná popularizácia činnosti združenia

Všeobecná popularizácia astronómie


V rámci všeobecnej popularizácie astronómie pôsobí Astronomický klub Bratislava prevažne ako organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Cieľom združenia je oslovenie čo najširšieho okruhu základných a stredných škôl, pričom sa zameriavame najmä na oblasti 7. až 9. ročníka základných škôl a 1. a 2. ročníka stredných škôl. Táto oblasť bola vybraná predovšetkým kvôli výučbe astronómie v osnovách fyziky, ktorá je však nedostatočná a postupne upadá.

Prvoradou záujmovou skupinou sú hlavne školy v Bratislave a blízkom okolí, nakoľko hlavné mesto v súčasnosti nedisponuje žiadnym typom verejného astronomického zariadenia tak, ako je tomu napríklad v iných okresoch, kde sú k dispozícií krajské hvezdárne, príp. planetáriá.

Základným cieľom je vyvolanie astronomického povedomia v týchto školách, čo sa snažíme riešiť oslovovaním jednotlivých škôl s možnosťou uskutočňovania pozorovaní počas školského roku, ako aj inými programami pre tieto školy, najmä činnosťou astronomického krúžku a exkurziami do iných astronomických organizácií.

V roku 2006 Astronomický klub Bratislava pokračoval v činnosti v astronomickom krúžku, ktorý bol založený v predchádzajúcom roku v rámci projektu Astronomická Bratislava. Účastníci projektu sa zúčastňujú návštev hvezdární a planetárií, prednášok a pozorovaní. Zároveň je činnosť účastníkov projektu úzko spätá s prípravou na celoslovenskú súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorá je každoročne organizovaná Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Projekt Astronomická Bratislava sa začal napĺňať v súvislosti s poskytnutým grantom Nadácie Ingenium v roku 2004. Astronomický krúžok navštevovalo v roku 2006 približne 13 záujemcov z radov základných a stredných škôl. Od školského roku 2006/07 je prevádzka astronomického krúžku bezplatná, prípadne náklady sú hradené z vlastných zdrojov organizácie.

Astronomický krúžok je od roku 2012 rozdelený na dve skupiny pre ziačiatočníkov a tých pokročilejších, čím sme umožnili účasť aj žiakom na prvom stupni základných škôl.

Nemenej dôležitým prvkom je organizovanie exkurzií do planetária, kde sa majú možnosť účastníci oboznamovať s touto vedou názornejšie  ako z textov starších školských učebníc. Na rozdiel od školskej výučby sú informácie, ktoré žiaci a študenti získajú či už na prednáškach, alebo priamo v priestoroch planetária názornejšie, zväčša zamerané na konkrétnu tému, pričom odpovede na otázky poskytujú kvalifikovaní pracovníci hvezdární.

Ďalším cieľom združenia je poskytovanie všeobecného rozhľadu v tomto obore. Za týmto účelom organizujeme pre verejnosť večerné a denné pozorovania oblohy prevažne v Bratislave a jej okolí. Pre širokú verejnosť tiež organizujeme návštevy planetária Krajskej hvezdárne v Hlohovci, ktorá je našou najbližšou ľudovou hvezdárňou.

Správa internetového portálu vesmir.sk

Od roku 2003 prevzal Astronomický klub Bratislava záštitu nad internetovou stránkou www.vesmir.sk, ktorá poskytuje globálne informácie o astronómií, ako aj aktuálne informácie o novinkách a pozorovacích aktivitách.

Na portáli návštevníci nájdu množstvo noviniek z astronómie a kozmonautiky, informácie o vzniku a podstate vesmíru, súčasných projektoch. Štruktúra portálu je prispôsobená amatérom i profesionálnym astronómom. Najdôležitejšou časťou je informovanie o novinkách - členovia klubu v roku 2015 na stránke informovali o novinkách vo viac ako 250 článkoch.

Začiatkom roku 2015 sme kompletne upravili dizajn portálu a prispôsobili ho aktuálnej dobe. Keďže nie je v silách našich dobrovoľníkov - členov klubu, neustále aktualizovať novinky v encyklopedickej časti nášho portálu, je po novom možné túto časť spravovať rovnakým spôsobom ako wikipédiu. Stačí sa teda prihlásiť a dopĺňať zmeny.

Pre pozorovateľov na amatérskej, príp. aj na profesionálnej úrovni je koncipovaná najmä časť Pozorovania. Tu sú uvádzané pozorovacie podmienky, efemeridy, databázy astronomických katalógov a pod.

Nakoľko je portál zameraný na všeobecnú propagáciu astronomických akcií, je voľne prístupný na informovanie hvezdární, planetárií o svojich aktivitách. Samostatnou kapitolou je tiež prezentácia Astronomického klubu Bratislava, ktorý je spracovateľ stránky.

Stránka je v súčasnosti jednou z najpopulárnejších astronomických stránok pre verejnosť na Slovensku. Portál vesmir.sk bol v minulosti prezentovaný v časopise PC Revue ako aj v televíznej relácií Zem (TV Markíza).

Od roku 2009 je Astronomický klub Bratislava autorom a administrátorom Národného astronomického uzla k Medzinárodnému roku astronómie 2009 (IYA 2009) - http://astronomia2009.vesmir.sk, kde návštevníci našli všetky dôležité informácie v čase trvania IYA 2009 a v súčasnosti tu môžu nájsť kontaktné informácie na všetky astronomické zariadenia na Slovensku (Astronomický ústav SAV, hvezdárne, planetáriá, pobočky Slovenskej astronomickej spoločnosti, astronomické kabinety, kluby a iné organizácie).

Astronomický korešpondenčný seminár

Astronomický klub Bratislava začal v školskom roku 2005/06 organizovať pre žiakov a študentov základných a stredných škôl celoslovenský Astronomický korešpondenčný seminár, ktorého náplňou je príprava na astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorú každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

V školskom roku 2018 / 2019 sme otvorili 14. ročník semináru v internetovej forme. Do semináru sa môžu zapojiť všetci žiaci od 5.ročníka základných škôl a všetci študenti stredných škôl, resp. žiaci 4- a 8-ročných gymnázií. Seminárom sa jeho riešitelia naučia nachádzať v astronómií nové súvislosti, pričom sa základné informácie, ktoré sa naučili na školách, postupne rozvíjajú.

V septembri 2014 sme sprístupnili Astronomický korešpondenčný seminár aj pre riešiteľov zo susednej Českej republiky.

Na stránke aks.vesmir.sk sa môžu okrem žiakov - riešiteľov, zaregistrovať aj ich učitelia, čím získajú prístup k zadaniam a riešeniam svojich žiakov.

Seminár je rozdelený do 3 kategórií podľa štatútu súťaže Čo vieš o hviezdach? :
1. kategória - žiaci základných škôl 5. - 6. ročník a 1. - 2. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 3. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl a gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia

Celoslovenské sústredenia

Astronomický klub Bratislava organizuje pre svojich členov a žiakov a študentov škôl po celom Slovensku víkendové alebo týždňové astronomické sústredenia.

Astronomický klub Bratislava pravidelne organizuje celoslovenské víkendové sústredenia, a to jedno jarné (marec / apríl) a jedno predvianočné. Na akcií vládne uvoľnená atmosféra a okrem niekoľkých prednášok a pozorovaní sú pripravené rôzne športové hry, či výlet na hrad. Zo sústredenia si účastníci môžu odniesť okrem zážitkov aj hodnotné ceny.

Najväčšou akciou astronomického klubu je Astronomická výmena skúseností, ktorú organizujeme v úzkej spolupráci s Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej. Súčasťou výmeny sú prednášky účastníkov a pracovníkov ústavu. V rámci sústredenia je organizovaná je návšteva pracovísk v Starej Lesnej, ako aj na Skalnatom plese. Program dotvára rôzny sprievodný program. V roku 2013 sme ubytovanie radikálne zmenili a namiesto škôl v prírode využívame ubytovanie v hoteloch.

Od roku 2016 sme sa rozhodli zmeniť miesto konania Astronomickej výmeny skúseností, nakoľko množstvo účastníkov chodí na naše akcie opakovane. V roku 2016 sme navštívili Oščadnicu, miesto, kde je svetelné znečistenie viac menej v rámci Slovenska ešte vyhovujúce. V tomto roku sme opäť vrátili sústredenie do Vysokých Tatier.

Celkovo sa na sústredeniach zúčastnilo viac ako 850 žiakov a študentov.

Vlastná popularizácia činnosti združenia

Vlastnú popularizáciu činnosti združenia je možné rozdeliť na pasívnu a aktívnu:

 • Pasívna forma - jedná sa o poskytovanie informácií všeobecne o združení na internetovom portáli vesmir.sk, kde môžu záujemci nájsť množstvo informácií o klube, o jeho aktivitách a pripravovaných akciách, ako aj o personálnom zabezpečení združenia. Zároveň nechýba ani prezentácia našich akcií prostredníctvom samostatnej časti fotogalérie.
 • Aktívna forma - jedná sa o prezentáciu aktivít organizácie na nami organizovaných akciách, resp. na prezentačných stretnutiach. V roku 2009 sa uskutočnili prezentačné akcie na Dňoch Petržalky, v rámci Medzinárodného roku astronómie sme tiež uskutočnili niekoľko verejných pozorovacích a prezentačných akcií.

Fond na podporu astronómie

V júni 2011 bol Nadáciou SPP schválený projekt Astronomického klubu Bratislava Fond na podporu astronómie, ktorého cieľom bolo prostredníctvom nezávislej komisie zloženej z členov Astronomického klubu Bratislava z rôznych regiónov Slovenska prerozdeľovať získané finančné prostriedky, ktoré by mali pokryť časti nákladov na účastnícke poplatky pre záujemcov v zlej sociálnej alebo ekonomickej situácií, príp. pre tých záujemcov o akcie klubu, ktorí dosahujú dobré výsledky v astronómií. Získané finančné prostriedky nie sú rozdelené v plnej miere na jednu akciu, ale postupne uvoľňované z fondu na všetky pobytové akcie počas obdobia platnosti projektu, t.j. od 1. novembra 2011 do 31. decembra 2011.

Fond na podporu astronómie tiež ako interný projekt pre členov astronomického klubu, ktorí majú možnosť v prípade účasti na akejkoľvek astronomickej akcii na Slovensku požiadať o uhradenie časti nákladov na ubytovanie, stravu, cestovné, či účastnícky poplatok.

V roku 2018 sme vďaka podpore Nadácie SPP opäť otvorili grantové kolá fondu aj pre externých záujemcov o  účasť na našich akciách.

 

Činnosť v roku 1999
 • Počiatkom roku navštevujeme Matematicko–fyzikálne observatórium Univerzity 
  Komenského v Modre, Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove a krajskú
  hvezdáreň v Hlohovci
 • V auguste sú Petrom Kráčalíkom vykonané merania Slnka na korónografickom 
  observatóriu na Lomnickom štíte a ostatnými členmi klubu pozorovania Úplného
  zatmenia Slnka v Rakúsku a Maďarsku.
 • V októbri sa zúčastňujeme seminára Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej.
 • Klub podpisuje zmluvu o predaji astronomického materiálu firiem Celestron, Bushnell, 
  Bausch and Lomb, GS Optical a Vanguard.
Činnosť v roku 2000
 • V júni t.r. organizujeme sústredenie členov na Zochovej chate v Modre, v októbri 
  sústredenie v Tatranskej Lomnici s návštevou observatória na Skalnatom Plese.
Činnosť v roku 2001
 • Začiatkom januára organizujeme pozorovanie Úplné zatmenie Mesiaca. 
 • Členovia klubu sa zúčasňujú pozorovaní meteorických rojov.
Činnosť v roku 2002
 • Začiatky sledovania Slnečnej fotosféry.
 • Pomoc pri tvorbe súčasnej podoby tejto internetovej stránky.
 • Nadväzovanie kontaktov s organizáciami v ČR.
Činnosť v roku 2003
 • Rozširujeme internetovú stránku o veľa nových informácií a dosahujeme návštevnosť 
  50 prístupov denne.
 • Organizujeme pozorovania Zatmenia Slnka, prechodu Merkúru cez slnečný disk a 
  pozorovania Mesiaca.
 • Zúčastňujeme sa prezentácie mládežníckych organizácií pod záštitou Rady 
  mládeže bratislavského kraja
Činnosť v roku 2004
 • V januári sa stávame členmi Rady mládeže bratislavského kraja.
 • Marec bol v znamení prvého astronomického sústredenia na Dobrej Vode.
 • V máji prezentujeme organizáciu v rámci Týždňa detí a mládeže v DK Zrkadlový 
  háj v bratislavskej Petržalke.
 • Začiatkom júna organizujeme verejné pozorovanie prechodu Venuše cez Slnko 
  v rámci projektu ESO Venus Transit 2004
 • Koncom júla sme zorganizovali Astronomickú výmenu skúseností v Tatranskej 
  Lomnici.
 • Od septembra rozbiehame projekt Astronomická Bratislava na podporu 
  astronómie na základných a stredných školách.
 • Začíname organizovať rôzne pozorovacie expedície.
 • V rámci projektu organizujeme návštevu ústrednej hvezdárne v Hurbanove
 • V decembri sme opäť zorganizovali víkendové sústredenie na Dobrej Vode.
Činnosť v roku 2005
 • V marci sme pri príležitosti Dňa planetárií zorganizovali výlet do planetária do 
  Hlohovca.
 • Apríl bol v znamení už tretej víkendovky na Dobrej Vode (prednášky, súťaže, ....).
 • V apríli sa naši krúžkari zúčastnili krajského kola Čo vieš o hviezdach, dvaja 
  z nich postúpili do celoslovenského kola
 • Koncom mája sme prezentovali činnosť klubu na Dni otvorených dverí na ZŠ 
  Pankúchova.
 • Od začiaku októbra rozbiehame 2. ročník astronomického krúžku.
 • Spolu so začiatkom školského roku 2005/06 otvárame 1.ročník celoslovenského 
  Astronomického korešpondenčného semináru.
 • Pre členov astronomického krúžku sme zorganizovali návštevu observatória 
  v Modre
 • Necelé dva týždne pred Vianocami sa uskutočnilo už štvrté víkendové 
  sústredenie v Látkach - Poliankach.
Činnosť v roku 2006
 • Koncom marca sa členovia vedenia klubu zúčastnili pozorovania zatmenia Slnka 
  v Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici.
 • Naši krúžkari sa opäť zúčastnili bratislavského kola ČVOH a dvaja postúpili 
  do celoslovenského kola.
 • Z grantu Nadácie SPP zakladá v júli Astronomický klub Bratislava Fond na 
  podporu astronómie pre sociálne a ekonomicky slabších záujemcov o astronómiu,
  príp. pre riešiteľov a aktívnych amatérkych astronómov.
 • V auguste sa opäť uskutočnilo celoslovenské týždňové sústredenie Astronomická 
  výmena skúseností v Tatranskej Lomnici.
 • Od septembra začína 2. ročník Astronomického korešpondenčného seminára 
  a pokračuje astronomický krúžok.
 • V septembri sme sa zúčastnili Jarmoku petržalských organizácií v DK Lúky 
  v bratislavskej Petržalke.
Činnosť v roku 2007
 • Koncom marca sme opäť zorganizovali víkendové sústredenie na Dobrej vode.
 • V apríli sa naši krúžkari zúčastnili bratislavského kola ČVOH a traja postúpili 
  do celoslovenského kola.
 • V júni sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo prípravné stretnutie predpokladaných 
  členov expedície za zatmením Slnka v Číne v roku 2008.
 • V júli sa opäť uskutočnila Astronomická výmena skúseností 2007 v Tatranskej 
  Lomnici.
 • Od septembra začína 3. ročník Astronomického korešpondenčného seminára 
  a pokračuje astronomický krúžok.
 • V septembri sa traja vedúci členovia klubu stali členmi Slovenskej 
  astronomickej spoločnosti pri SAV.
 • Od novembra chystáme projekt: Celoslovenskú pozorovateľskú sieť pre 
  astronómov - amatérov.
 • V decembri sme vykonali údržbu portálu vesmir.sk
Činnosť v roku 2008
 • V apríli organizujeme víkendové sústredenie v Zliechove.
 • V apríli sme spoluorganizovali krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach, štyria 
  krúžkari postúpili do celoslovenského kola do Žiaru nad Hronom.
 • V júni sme prezentovali našu organizáciu v rámci akcie JAPKO 2008 na 
  Dňoch Petržalky.
 • Od júna do augusta organizujeme letné pozorovania oblohy a Slnka pre verejnosť.
 • V auguste organizujeme už po štvrtýkrát Astronomickú výmenu skúseností v 
  Tatranskej Lomnici.
 • V septembri opäť rozbiehame činnosť astronomického krúžku a 4. ročník 
  Astronomického korešpondenčného semináru.
 • Začiatkom septembra sme pre školy zorganizovali v Bratislave pozorovací deň 
  v prenosnom planetáriu v spolupráci s Levickou hvezdárňou.
 • V septembri v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV spúšťame portál - 
  Národný informačný uzol Medzinárodného roku astronómie.
 • V novembri sme zorganizovali ďalšie víkendové sústredenie v Zliechove.
Činnosť v roku 2009
 • V januári sme oslávili 10. výročie vzniku Astronomického klubu Bratislava 
  veľkolepou plesovou zábavou.
 • Koncom marca organizujeme víkendové sústredenie na Dobrej Vode.
 • V apríli sme sa zúčastnili projektu 100 hodín astronómie v rámci Medzinárodného 
  roku astronómie a to sériou verejných pozorovaní v centre mesta aj na Kolibe.
 • Tiež sme zorganizovali pozorovania v máji a v júni pri príležitosti Dňa detí.
 • V júni sme prezentovali našu organizáciu na Dňoch Petržalky
 • Od septembra rozbieha činnosť astronomický krúžok a tiež 5. ročník Astronomického 
  korešpondenčného semináru.
 • Od septembra tiež v rámci projektu Astronomická Bratislava pre školy organizujeme 
  sériu prednášok a pozorovaní na školách.
 • V októbri na základe grantu Nadácie SPP obnovujeme činnosť Fondu na podporu 
  astronómie, kde v rámci školského roku otvoríme spolu 4 grantové kolá.
 • V novembri sme pripravili víkendové sústredenie v Lutišiach.
Činnosť v roku 2010
 • V januári sme opäť pripravili druhý ples Astronomického klubu Bratislava
 • V tomto roku pokračujeme v sérií prednášok a pozorovaní pre školy
 • Z dôvodu rozsiahlejšej činnosti klubu oproti plánom v počiatkoch organizácie 
  robíme rozsiahlu zmenu stanov.
 • V apríli sme zorganizovali víkendové sústredenie v Lutišiach.
 • Už po tretí krát sa v apríli dvaja členovia vedenia klubu zúčastnili Celoslovenského 
  astronomického semináru pre učiteľov na pôde Astronomického ústavu SAV.
 • Koncom apríla sa naši členovia zúčastnili krajského kola súťaže Čo vieš o hviezdach 
  a postúpili do celoslovenského kola.
 • V máji sme prezentovali našu organizáciu v rámci Dní Bratislavy.
 • V júni sme klub prezentovali na Dňoch Petržalky.
 • V auguste sme už po piatykrát zorganizovali Astronomické výmenu skúseností v 
  Tatranskej Lomnici.
 • V septembri sme spustili Astronomický korešpondenčný seminár online 
  na aks.vesmir.sk
 • Od septembra sa astronomický krúžok sťahuje do nových priestorov na 
  Súkromnú strednú odbornú školu animovanej tvorby.
 • V októbri a novembri sme zorganizovali niekoľko prednášok pre verejnosť.
Činnosť v roku 2011
 • 4.januára sme zorganizovali pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka v 
  Bratislave
 • Od januára tiež sprostredkovávame predaj niekoľkých zaujímavých astronomických 
  kníh
 • Dvaja členovia vedenia klubu sa zúčastnili Celoslovenského astronomického semináru 
  pre učiteľov na pôde Astronomického ústavu SAV.
 • Začiatkom júna sa naši krúžkari zúčastnili celoslovenského kola súťaže Čo vieš o 
  hviezdach, Michaela Brchnelová aj celoslovenského finále Astronomickej olympiády,
  kde získala 6.miesto v kategórii stredných škôl.
 • V júni sme prezentovali aktivity klubu na Dňoch Petržalky.
 • Nenechali sme si ujsť ani úplné zatmenie Mesiaca, ktoré sme pozorovali na Slavíne.
 • V auguste sme zorganizovali ďalšiu Astronomickú výmenu skúseností.
 • Od septembra pokračuje v činnosti astronomický krúžok a korešpondenčný seminár 
  pokračuje novým ročníkom v online forme aj v papierovej forme.
Činnosť v roku 2012
 • Koncom januára sme zorganizovali ďalší ples astronomického klubu vo Svätom Juri
 • V marci sme zorganizovali v chate na Bezovci víkendové astronomické sústredenie
 • Dvaja členovia vedenia klubu sa zúčastnili Celoslovenského astronomického semináru 
  pre učiteľov na pôde Astronomického ústavu SAV.
 • V máji sme získali príspevok z magistrátu na uskutočnenie projektu Astronomická 
  Bratislava (prednášky na školách a verejné pozorovania)
 • 6. júna sme zorganizovali pre verejnosť pozorovanie prechodu Venuše cez 
  slnečný disk na Slavíne.
 • Začiatkom júna sa naši krúžkari zúčastnili celoslovenského kola súťaže Čo 
  vieš o hviezdach a celoslovenského finále Astronomickej olympiády.
 • 16. júna sme prezentovali naše aktivity na Dňoch Petržalky
 • V mesiacoch júl a august sme spoluorganizovali denné a týždenné tábory v 
  Bratislave (v spolupráci s Atlantis Science Center v Bratislave a OZ Preliezka)
 • 5.-12. augusta sme zorganizovali v Tatranskej Lomnici ďalšiu Astronomickú 
  výmenu skúseností.
 • Od septembra pokračujeme v činnosti astronomického krúžku, ktorý je po prvýkrát 
  určený aj mladším deťom (teda už aj pre prvý stupeň ZŠ) a je rozdelený na dve
  skupiny.
 • Od septembra pokračuje projekt Astronomická Bratislava a bezplatné prednášky 
  na školách v Bratislave
 • V októbri začal už ôsmy ročník Astronomického korešpondenčného semináru.
Činnosť v roku 2013
 • 20. apríla sme prezentovali naše aktivity v rámci akcie Bratislava pre všetkých 
  na Hlavnom námestí.
 • 4. mája ste mohli pozorovať Slnko na majálese na Tyršovom nábreží v Petržalke.
 • Začiatkom júna sa naši krúžkari zúčastnili celoslovenského kola súťaže Čo vieš 
  o hviezdach a celoslovenského finále Astronomickej olympiády.
 • 15. júna sme prezentovali naše aktivity na Dňoch Petržalky
 • V mesiacoch júl a august sme spoluorganizovali týždenné tábory v 
  Bratislave (v spolupráci s OZ Preliezka)
 • 8.-15. júla sa siedmi členovia klubu zúčastnili cesty po slovenských hvezdárňach, 
  pričom navštívili hvezdárne v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Michalovciach,
  na Kolonickom sedle, v Žiline a v Kysuckom Novom Meste, kde sa oboznámili
  s ich činnosťou a nadviazali ďalšiu spoluprácu.
 • 20. - 27. júla sme zorganizovali v ďalšiu Astronomickú výmenu skúseností. Od 
  tohto roku sme presťahovali miesto konania do Starej Lesnej a zmenili sme typ
  ubytovania. Namiesto školy v prírode využívame hotelové služby, čím sme
  podstatne zvýšili štandard celého sústredenia. 
 • Koncom septembra začína deviaty ročník Astronomického korešpondenčného 
  semináru.
 • Od októbra pokračujeme v činnosti astronomického krúžku.
 • V termíne 8.-10. novembra sme zorganizovali víkendové sústredenie, po 
  dlhšej dobe opäť na Dobrej Vode.
Činnosť v roku 2014
 • V apríli sme prezentovali naše aktivity v rámci akcie Bratislava pre všetkých 
  na Hlavnom námestí.
 • Začiatkom júna sa naši krúžkari zúčastnili celoslovenského kola súťaže Čo vieš 
  o hviezdach a celoslovenského finále Astronomickej olympiády.
 • 16. júna sme prezentovali naše aktivity na Dňoch Petržalky
 • V mesiacoch júl a august sme spoluorganizovali týždenné tábory v Bratislave 
  (v spolupráci s OZ Preliezka)
 • 6. - 12. júla sme zorganizovali v Starej Lesnej ďalšiu Astronomickú výmenu 
  skúseností. Od tohto roku využívame služby trojhviezdičkového hotela Forton.
 • Koncom septembra začína desiaty ročník Astronomického korešpondenčného 
  semináru a súčastné prvý ročník semináru pre riešiteľov v Českej republike
 • Od októbra pokračujeme v činnosti astronomického krúžku.
Činnosť v roku 2015
 • Začiatkom roku spúšťame kompletne prepracovaný portál vesmir.sk
 • 14. - 23. marca sa štyria členovia klubu, Peter Kráčalík, Michaela Brchnelová, Júlia
  Horilová a Hana Kapolková, zúčastnili expedície za úplným zatmením Slnka na
  Faerských ostrovoch. Žiaľ, bolo zamračené, čiže výsledky nepriniesli žiadne
 • V júni sme prezentovali klub na Dňoch Petržalky
 • Posledný augustový týždeň sme opäť zorganizovali Astronomický výmenu skúseností
  2015 v hoteli Forton v Starej Lesnej
 • Od konca septembra opäť funguje, už dvanásty ročník, astronomický krúžok v Bratislave
 • Rozbiehame už jedenásty ročník Astronomického korešpondenčného seminára v 
  Slovenskej aj v Českej republike
Činnosť v roku 2016
 • 4. - 11. marca sa štyria členovia klubu, Peter Kráčalík, Júlia Horilová, Hana 
  Kapolková a Samuel Petrovič, zúčastnili expedície za úplným zatmením
  Slnka na Indonézskej Sumatre.
 • V apríli sme zorganizovali víkenovú pozorovateľskú expedíciu v Oščadnici
 • V júni sme prezentovali klub na Dňoch Petržalky
 • 31.7. - 6.8. sme zorganizovali týždňové sústredenie - Astronomickú výmenu
  skúseností, prvýkrát mimo Tatier, v Oščadnici.
 • 14. septembra sme sa zúčastnili na 1. vedeckom veľtrhu v Bratislave
 • Koncom septembra sme opäť obnovili činnosť astronomického krúžku
 • V prvom októbrovom týždni sme spustili 12. ročník Astronomického korešp.
  semináru
 • December bol v znamení množstva prednášok na školách v Bratislave
Činnosť v roku 2017
 • V júni sme nadviazali spoluprácu s UFO watch.taste.groove ohľadne organizovania 
  astronomických eventov na Dunaji
 • 17. - 22.8. sa šiesti členovia klubu spolu s ďalšími kolegami zúčastnili expedície za 
  úplným zatmením Slnka v USA.
 • 14. septembra sme sa zúčastnili na 1. vedeckom veľtrhu v Bratislave
 • Koncom septembra sme opäť obnovili činnosť astronomického krúžku
 • V prvom októbrovom týždni sme spustili 13. ročník Astronomického korešp.
  semináru
 • 12. októbra sme mali verejnú prednášku o programe Apollo v Liptovskom Hrádku 
  na pozvanie Komunitnej nadácie Liptova
Činnosť v roku 2018
 • Fond na podporu astronómie opäť otvára grantové kolá pre všetkých externých 
  záujemcov o účasť na našich akciách
 • V marci sa uskutočnilo Jarné sústredenie na hvezdárni v Partizánskom
 • Koncom júla sme na Slavíne zorganizovali pozorovanie Zatmenie Mesiaca a Veľkej 
  opozície Marsu
 • V auguste sme opäť zorganizovali Astronomickú výmenu skúseností vo Vysokých
  Tatrách
 • Koncom septembra sme opäť obnovili činnosť astronomického krúžku
 • V prvom októbrovom týždni sme spustili už 14. ročník Astronomického korešp.
  semináru
 • Bezplatné prednášky na školách sme rozšírili aj na územie mimo Bratislavy
Činnosť v roku 2019
 • Naši krúžkari sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola súťaže Čo vieš o hviezdach?, 
  kde sa umiestnili na postupových miestach vo všetkých kategóriách
 • Koncom júna odišli 4 členovia astronomického klubu: Mária Šedivá, Beáta Plaskurová, 
  Martin Murín a Radoslav Novyseldák na expedíciu za úplným zatmením Slnka v
  Argentíne. Počasie sa vydarilo a priniesli domov množstvo fotografii a dát.
 • Koncom septembra sme opäť obnovili činnosť astronomického krúžku
 • V prvom októbrovom týždni sme spustili už 15. ročník Astronomického korešp.
  semináru
 • V októbri boli na pôde SNM prezentované závery expedície v Argentíne
 • Počas novembra boli členovia klubu v Prahe, kde navštívili rôzne astronomické zariadenia