Stanovy Astronomického klubu

Článok  1

Názov združenia

Združenie pod názvom Astronomický klub Bratislava je občianske združenie vystupujúce ako právnická osoba. Skratka klubu je AKB.

Článok 2

Sídlo združenia

Sídlo združenia je Romanova 22, Bratislava.

Článok 3

Cieľ združenia

1.  Cieľom združenia je výuková, informačná, pozorovateľská a prednášková činnosť. Združenie vykonáva svoju činnosť v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Združenie:

a) vykonáva prednáškovú činnosť pre svojich členov, ako aj pre verejnosť

b) zabezpečuje ďalšie vzdelávanie svojich členov v oblasti astronómie

c) vykonáva astronomické merania

d) organizačne zabezpečuje astronomickú sieť pozorovateľov

e) vedie záujmové útvary (krúžky)

f) organizuje astronomické súťaže a semináre pre deti a mládež

g) organizuje astronomické sústredenia s odborným obsahom pre deti a mládež

h) organizuje exkurzie do hvezdární, planetárií a iných verejných astronomických inštitúcií

i) organizuje verejné pozorovania alebo pozorovania vyhradené len pre svojich členov

j) spravuje astronomický internetový portál

k) organizuje vzdelávacie podujatia pre verejnosť

l)  zabezpečuje sprostredkovanie predaja v oblasti optiky a optických prístrojov

 

2. Združenie vykonáva všeobecne prospešnú činnosť pre deti a mládež v oblasti astronómie.

3. Na zabezpečenie cieľov a činnosti združenia môže združenie vytvárať pracovné miesta.


Článok 4

Členstvo v združení


1. Členom astronomického klubu môže byť fyzická osoba staršia ako 15 rokov s preukázateľným záujmom o astronómiu, ktorá má záujem na napĺňaní cieľov združenia. Osoby mladšie ako 15 rokov majú štatút čakateľa na členstvo a nemajú hlasovacie právo v združení a v jeho orgánoch.

Pre vznik členstva je potrebná žiadosť uchádzača, ktorú schvaľuje výkonný výbor Astronomického klubu Bratislava (ďalej len „výkonný výbor“). Tento výbor posudzuje jednotlivé žiadosti individuálne, v súlade so záujmami združenia. Žiadosť o členstvo môže byť podaná elektronicky prostredníctvom formuláru na internetovej stránke organizácie alebo písomne na adresu združenia.

2. Členom Astronomického klubu Bratislava sa stáva žiadateľ dňom schválenia žiadosti výkonným výborom.

3. Každý člen má právo :

a) zúčastňovať sa na prednáškach a stretnutiach klubu a obohacovať ich svojimi príspevkami a postrehmi,
b) zúčastňovať sa sústredení, exkurzií, pozorovaní organizovaných klubom
c) využívať všetky dostupné prostriedky v klube, najmä klubovú knižnicu, astronomické materiály a vyhradené stránky na astronomickom internetovom portáli
d) podať návrh alebo podnet na exkurzný alebo pozorovateľsko - informačný zájazd za určitým špecifikovaným cieľom výkonnému výboru.
e) voliť a byť volený do orgánov klubu, ak spĺňa kritériá uvedené v týchto stanovách

4. Povinnosť každého člena je platiť členský príspevok ktorý určí výkonný výbor na konkrétny kalendárny rok. Členský príspevok sa znižuje o 50% pre členov výkonného výboru klubu a vedúcich astronomických akcií. Vedúcich astronomických akcií menuje výkonný výbor.

5. Členstvo v klube zaniká:
a) z dôvodu porušenia článku 4 ods. 4,
b) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení,
c) v prípade, ak člen svojou činnosťou porušuje alebo napomáha porušovaniu činnosti združenia alebo dlhodobo neprejavuje záujem o napĺňanie cieľov združenia
d) smrťou

Členstvo podľa bodu a) a c) zaniká ihneď na základe rozhodnutia výkonného výboru. Voči rozhodnutiu o zániku členstva je možné podať odvolanie na členskej schôdzi.

Člen je povinný vrátiť členský preukaz.


Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) členská schôdza,
b) výkonný výbor,
c) štatutárny orgán,
d) revízna komisia.

 

Článok 6

Členská schôdza

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, ktorá je utvorená zo všetkých členov združenia. Čakatelia na členstvo nemajú hlasovacie právo.


2. Členská schôdza :

a) rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia, a to dvojtretinovou väčšinou prítomných členov,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, a to dvojtretinovou väčšinou prítomných členov,
c) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných členov,
d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných členov,
e) volí a odvoláva jednotlivých členov výkonného výboru a revíznej komisie, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

3. Členská schôdza je uznášaniaschopná v prípade, že je na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky. V každom prípade však musí počet prítomných dosiahnuť minimálne jednu tretinu všetkých členov.

4. Členská schôdza zasadá dvakrát ročne. Predseda ďalej zvolá členskú schôdzu v prípade podnetu revíznej komisie alebo výkonného výboru v najkratšom možnom termíne. Predseda klubu je povinný zvolať členskú schôdzu aj v prípade, ak o to požiada minimálne štvrtina všetkých členov združenia.

5. Členskú schôdzu vedie predseda klubu, v jeho neprítomnosti podpredseda klubu.

Článok 7

Výkonný výbor

1. Výkonným orgánom klubu je výkonný výbor. Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.

2. Výkonný výbor má spravidla 4 členov a to predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára. V prípade potreby môže vytvoriť ďalšiu funkciu člena výkonného výboru. Funkcia tajomníka môže byť zlučiteľná z funkciou podpredsedu alebo hospodára.

3. Výkonný výbor:

a) riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania,
c) vyhlasuje termíny klubových akcií,
d) určuje výšku členského príspevku.
e) menuje vedúcich astronomických akcií
f) vydáva uznesenia platné pre všetkých členov klubu a dbá na ich dodržiavanie
g) schvaľuje žiadosti o členstvo v klube
h) určuje kritériá pre účasť na akciách klubu určených výhradne pre členov klubu

3. Členovia výkonného výboru sú volení na obdobie štyroch rokov. Minimálny vek členov výkonného výboru je 18 rokov. Kritériá pre nominácie do volieb členov výkonného výboru určuje organizačný poriadok tak, aby nedošlo k vedomému obmedzeniu nominácie členov.

4. Konkrétne úlohy jednotlivých členov výkonného výboru určuje organizačný poriadok.

5. Termíny stretnutí výkonného výboru a jeho úloh určujú smernice.

6. Predseda výkonného výboru je predsedom klubu, podpredseda je podpredsedom klubu.

Článok 8

Štatutárny orgán


Štatutárnym orgánom klubu je jeho predseda.

Článok 9

Revízna komisia
    

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom klubu. Za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi.

2. Revízna komisia je zložená z 3 členov. Členovia si spomedzi seba volia predsedu komisie. Revízna komisia sa schádza minimálne jedenkrát ročne, a to najneskôr 15 dní pred výročným zasadnutím členskej schôdze.

3. Revízna komisia:   

a) kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje výkonný výbor na nedostatky a navrhuje mu opatrenia vedúce k ich odstráneniu,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

4. Zasadnutie revíznej komisie vedie jej predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní minimálne dvaja členovia komisie.

5. Volebné obdobie členov revíznej komisie je totožné s volebným obdobím výkonného výboru. Minimálny vek členov revíznej komisie je 18 rokov. Členovia revíznej komisie nesmú byť členmi výkonného výboru.

Článok 10

Organizačné jednotky
   
Astronomický klub nezakladá na území Slovenskej republiky žiadne organizačné jednotky.

Článok 11

Hospodárenie

1. Hospodárenie s finančnými prostriedkami sa uskutočňuje podľa rozpočtu platného na dané obdobie. Združenie hospodári s hnuteľným majetkom. Združenie môže užívať aj majetok iných fyzických alebo právnických osôb, ak mu to umožňujú osobitné predpisy.

2. Príjmy tvoria:

a) členské príspevky
b) dary, dotácie a granty  od fyzických osôb a právnických osôb
c) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
d) dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu miest a obcí, z vyšších územných celkov a z fondov Európskej únie

3. Výnosy z majetku môžu byť použité len na podporu a zabezpečenie cieľov združenia.

Článok 12

Zánik združenia


O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza,  ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky. Majetok sa v prípade likvidácie použije podľa rozhodnutia členskej schôdze.
 
Článok 13

Všeobecné ustanovenia

1. Každý člen alebo žiadateľ má právo na nahliadnutie a oboznámenie sa s týmito stanovami.

2. Novela stanov nadobúda účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.

3. Podrobnosti činnosti združenia určuje Organizačný poriadok klubu.

4. Astronomický klub Bratislava vznikol 8. apríla 1999 rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registrácií č. VVS/1-900/90- 15124.


Bratislava, 9. 5. 2012