Fond na podporu astronómie

V roku 2011 bol Astronomickým klubom Bratislava založený Fond na podporu astronómie. Jeho cieľom je prerozdeľovať získané finančné prostriedky na účastnícke poplatky pre záujemcov v zlej sociálnej alebo ekonomickej situácii alebo pre mladých astronómov, ktorí dosahujú na súťažiach mimoriadne výsledky.

Vďaka podpore z Nadácie SPP je opäť v roku 2018 otvorený Fond na podporu astronómie aj pre externé projekty, teda aktivity, ktoré Astronomický klub Bratislava organizuje pre verejnosť.

O čo sa jedná?

Fond na podporu astronómie, ktorého zriaďovateľom je Astronomický klub Bratislava, poskytuje nenávratný finančný príspevok tým záujemcom o účasť na sústredeniach a iných aktivitách zriaďovateľa, ktorí:

 

 • sa ocitli v sťaženej sociálnej situácii
 • sa ocitli v sťaženej ekonomickej situácii
 • prípadne sa v poslednej dobe umiestnili na popredných miestach na rôznych astronomických súťažiach (a pod. aktivitách) na Slovensku alebo v zahraničí

 

Na aké aktivity je možné požiadať si o príspevok?

V roku 2018 sa jedná o tieto aktivity pre verejnosť:

 

 • Jarné sústredenie v Partizánskom (16.-18.3.2018) - ukončené
 • Cesta po slovenských hvezdárňach (júl 2018) - ukončené
 • Astronomická výmena skúseností 2018 vo Vysokých Tatrách (august 2018) - ukončené
 • Jesenné sústredenie (27.-29.10.2018) - ukončené

 

Zároveň si môžu členovia klubu požiadať aj o grant na interné projekty (účasť na konferenciách a pod.). Informácie pre členov sú uvedené na interných stránkach, resp. je možné sa informovať mailom.

O akú sumu si môžem žiadať?

V rámci aktivít pre verejnosť je možné si požiadať o príspevok maximálne do výšky 75% z účastníckeho poplatku, resp. v prípade cesty po slovenských hvezdárňach do výšky 50% nákladov na ubytovanie a cestovné.

V rámci interných projektov astronomického klubu sú podmienky individuálne, záleží vždy na podanom projekte.

Aký je postup podania žiadosti a čo všetko potrebujem?

Pred každou akciou bude otvorené grantové kolo. Na stránke konkrétnej akcie budú zverejnené termíny na podávanie žiadostí, ako aj na termíny ich spracovania.

Záujemci si musia podať žiadosť o príspevok elektronicky (je potrebné podpísať a naskenovať) alebo poštou (len ak sa nedá elektronicky) na tlačive nižšie.

Tlačivo žiadosti nájdete na tomto odkaze.


O pridelení, resp. nepridelení príspevku z Fondu na podporu astronómie bude rozhodovať nezávislá komisia. Upozorňujeme, že podanie žiadosti neznamená automaticky pridelenie príspevku a to aj v prípade, že žiadateľ splnil všetky podmienky na jeho pridelenie. Pridelenie príspevku nie je vymáhateľné súdom.

Adresa na podávanie žiadostí:

 

 • elektronicky na adresu fond@vesmir.sk , alebo, ak sa nedá elektronicky
 • poštou na adresu Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava

 


AKTUÁLNE: Grantové kolo na Jesenné víkendové sústredenie - Partizánske 2018 je už uzavreté

Termíny:

 

 • do 20.10.2018 - podávanie žiadostí o príspevok
 • do 21.10.2018 vás budeme informovať mailom o schválení alebo neschválení žiadosti

 


Informácie o Fonde

V júni 2011 bol Nadáciou SPP schválený projekt Astronomického klubu Bratislava Fond na podporu astronómie, ktorého cieľom bolo prostredníctvom nezávislej komisie zloženej z členov Astronomického klubu Bratislava z rôznych regiónov Slovenska prerozdeľovať získané finančné prostriedky, ktoré by mali pokryť časti nákladov na účastnícke poplatky pre záujemcov v zlej sociálnej alebo ekonomickej situácií, príp. pre tých záujemcov o akcie klubu, ktorí dosahujú dobré výsledky v astronómií. Získané finančné prostriedky nie sú rozdelené v plnej miere na jednu akciu, ale postupne uvoľňované z fondu na všetky pobytové akcie počas obdobia platnosti projektu.

Do roku 2017 bolo prerozdelených viac ako 1 900 eur medzi viac ako 40 žiadateľov. Finančné prostriedky do projektu sme zabezpečili vďaka schváleným projektom z grantového kola Nadácie SPP a z podielov zaplatenej dane.


Okrem podpory účastníkov našich akcií vďaka podpore Nadácie SPP funguje fond aj ako interný projekt pre členov astronomického klubu, ktorí majú možnosť v prípade účasti na akejkoľvek astronomickej akcii na Slovensku požiadať o uhradenie časti nákladov na ubytovanie, stravu, cestovné, či účastnícky poplatok.