Fond na podporu astronómie

V roku 2011 bol Astronomickým klubom Bratislava založený Fond na podporu astronómie. Jeho cieľom je prerozdeľovať získané finančné prostriedky na účastnícke poplatky pre záujemcov v zlej sociálnej alebo ekonomickej situácii alebo pre mladých astronómov, ktorí dosahujú na súťažiach mimoriadne výsledky.

Vďaka podpore z Nadácie SPP je opäť v roku 2018 otvorený Fond na podporu astronómie aj pre externé projekty, teda aktivity, ktoré Astronomický klub Bratislava organizuje pre verejnosť.

O čo sa jedná?

Fond na podporu astronómie, ktorého zriaďovateľom je Astronomický klub Bratislava, poskytuje nenávratný finančný príspevok tým záujemcom o účasť na sústredeniach a iných aktivitách zriaďovateľa, ktorí:

 • sa ocitli v sťaženej sociálnej situácii
 • sa ocitli v sťaženej ekonomickej situácii
 • prípadne sa v poslednej dobe umiestnili na popredných miestach na rôznych astronomických súťažiach (a pod. aktivitách) na Slovensku alebo v zahraničí

Na aké aktivity je možné požiadať si o príspevok?

V roku 2018 sa jedná o tieto aktivity pre verejnosť:

 • Jarné sústredenie v Partizánskom (16.-18.3.2018)
 • Cesta po slovenských hvezdárňach (júl 2018)
 • Astronomická výmena skúseností 2018 vo Vysokých Tatrách (august 2018)
 • Jesenné sústredenie

Zároveň si môžu členovia klubu požiadať aj o grant na interné projekty (účasť na konferenciách a pod.). Informácie pre členov sú uvedené na interných stránkach, resp. je možné sa informovať mailom.

O akú sumu si môžem žiadať?

V rámci aktivít pre verejnosť je možné si požiadať o príspevok maximálne do výšky 50% z účastníckeho poplatku, resp. v prípade cesty po slovenských hvezdárňach do výšky 50% nákladov na ubytovanie a cestovné.

V rámci interných projektov astronomického klubu sú podmienky individuálne, záleží vždy na podanom projekte.

Aký je postup podania žiadosti a čo všetko potrebujem?

Pred každou akciou bude otvorené grantové kolo. Na stránke konkrétnej akcie budú zverejnené termíny na podávanie žiadostí, ako aj na termíny ich spracovania.

Záujemci si musia podať žiadosť o príspevok elektronicky (je potrebné podpísať a naskenovať) alebo poštou (len ak sa nedá elektronicky). V žiadosti uvedú:

 1. meno a priezvisko
 2. adresu trvalého pobytu
 3. dátum narodenia
 4. mailovú adresu
 5. akciu, na ktorú žiadate čerpať príspevok
 6. sumu, ktorú žiadajú poskytnúť s fondu
 7. popis žiadosti (dôvod, pre ktorý vám má byť príspevok poskytnutý) + prílohy dokazujúce daný dôvod !!!
 8. súhlas s poskytnutím osobných údajov v nasledovnom znení

"Týchto súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto údaje poskytujem Astronomickému klubu Bratislava so sídlom Mamateyova 4, 851 04 Bratislava, IČO 31797687, na účely spracovania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu na podporu astronómie. Zároveň požadujem skartáciu týchto dokumentov do 31.12.2019."

O pridelení, resp. nepridelení príspevku z Fondu na podporu astronómie bude rozhodovať nezávislá komisia. Upozorňujeme, že podanie žiadosti neznamená automaticky pridelenie príspevku a to aj v prípade, že žiadateľ splnil všetky podmienky na jeho pridelenie. Pridelenie príspevku nie je vymáhateľné súdom.

Adresa na podávanie žiadostí:

 • elektronicky na adresu [email protected] , alebo, ak sa nedá elektronicky
 • poštou na adresu Astronomický klub Bratislava, Romanova 22, 851 02 Bratislava


AKTUÁLNE: Otvorené grantové kolo na jarné sústredenie v Partizánskom.

Termíny:

 • do 10.3.2018 - podávanie žiadostí o príspevok
 • do 12.3.2018 vás budeme informovať mailom o schválení alebo neschválení žiadosti
Odporúčanie: žiadateľom odporúčame sa z dôvodu možného naplnenia voľného miesta registrovať sa na danú akciu. V prípade neschválenia žiadosti je možné sa do 12.3.2018 z akcie odhlásiť.


Informácie o Fonde

V júni 2011 bol Nadáciou SPP schválený projekt Astronomického klubu Bratislava Fond na podporu astronómie, ktorého cieľom bolo prostredníctvom nezávislej komisie zloženej z členov Astronomického klubu Bratislava z rôznych regiónov Slovenska prerozdeľovať získané finančné prostriedky, ktoré by mali pokryť časti nákladov na účastnícke poplatky pre záujemcov v zlej sociálnej alebo ekonomickej situácií, príp. pre tých záujemcov o akcie klubu, ktorí dosahujú dobré výsledky v astronómií. Získané finančné prostriedky nie sú rozdelené v plnej miere na jednu akciu, ale postupne uvoľňované z fondu na všetky pobytové akcie počas obdobia platnosti projektu.

Do roku 2017 bolo prerozdelených viac ako 1 900 eur medzi viac ako 40 žiadateľov. Finančné prostriedky do projektu sme zabezpečili vďaka schváleným projektom z grantového kola Nadácie SPP a z podielov zaplatenej dane.


V súčasnosti funguje Fond na podporu astronómie ako interný projekt pre členov astronomického klubu, ktorí majú možnosť v prípade účasti na akejkoľvek astronomickej akcii na Slovensku požiadať o uhradenie časti nákladov na ubytovanie, stravu, cestovné, či účastnícky poplatok.