Fond na podporu astronómie

V roku 2011 bol Astronomickým klubom Bratislava založený Fond na podporu astronómie. Jeho cieľom je prerozdeľovať získané finančné prostriedky na účastnícke poplatky pre záujemcov v zlej sociálnej alebo ekonomickej situácii alebo pre mladých astronómov, ktorí dosahujú na súťažiach mimoriadne výsledky.

V júni 2011 bol Nadáciou SPP schválený projekt Astronomického klubu Bratislava Fond na podporu astronómie, ktorého cieľom bolo prostredníctvom nezávislej komisie zloženej z členov Astronomického klubu Bratislava z rôznych regiónov Slovenska prerozdeľovať získané finančné prostriedky, ktoré by mali pokryť časti nákladov na účastnícke poplatky pre záujemcov v zlej sociálnej alebo ekonomickej situácií, príp. pre tých záujemcov o akcie klubu, ktorí dosahujú dobré výsledky v astronómií. Získané finančné prostriedky nie sú rozdelené v plnej miere na jednu akciu, ale postupne uvoľňované z fondu na všetky pobytové akcie počas obdobia platnosti projektu.

Do roku 2014 bolo prerozdelených viac ako 1 600 eur medzi 37 účastníkov. Finančné prostriedky do projektu sme zabezpečili vďaka schváleným projektom z grantového kola Nadácie SPP.


V súčasnosti funguje Fond na podporu astronómie ako interný projekt pre členov astronomického klubu, ktorí majú možnosť v prípade účasti na akejkoľvek astronomickej akcii na Slovensku požiadať o uhradenie časti nákladov na ubytovanie, stravu, cestovné, či účastnícky poplatok.

Finančné prostriedky do projektu v súčasnosti zabezpečujeme z podielov zaplatenej dane.

Tlačivo na získanie interného grantu je prístupné pre členov klubu na interných stránkach.